การโอนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ นี่เป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องดำเนินการเพื่อเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถอย่างถูกกฎหมาย บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดแบบฟอร์มเอกสารที่จำเป็นสำหรับการลอยตัวและการโอนรถจักรยานยนต์ทันที

เอกสารทั่วไปโอนรถจักรยานยนต์

 1. สมุดทะเบียนรถ (เล่มเขียว) ของจริง
  • ตรวจสอบว่าข้อมูลป้ายทะเบียนครบถ้วนหรือไม่ เช่น หมายเลขทะเบียน ชื่อเจ้าของรถ รุ่น สีรถ หมายเลขเครื่องยนต์ เป็นต้นหมายเลขเฟรม
  • ตรวจสอบว่าทะเบียนอยู่ในสภาพดีไม่เสียหาย
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้โอนและผู้โอน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องชัดเจนและอ่านออกได้
  • ตรวจสอบว่าข้อมูลในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตรงกับต้นฉบับหรือไม่
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้โอนและผู้โอน
  • สำเนาทะเบียนทรัพย์สินต้องชัดเจนและอ่านง่าย
  • ตรวจสอบว่าข้อมูลในสำเนาทะเบียนทรัพย์สินตรงกับต้นฉบับ
 4. สัญญาการขาย (ถ้ามี)
  • สัญญาการขายควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถ เช่น หมายเลขทะเบียน รุ่นรถ สีรถ และหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขเฟรม ราคารับซื้อ
  • สัญญาซื้อขายจะต้องลงนามโดยผู้โอนและผู้รับโอน
 5. ใบเสร็จ (ถ้ามี)
  • ใบเสร็จรับเงินควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถ เช่น หมายเลขทะเบียน รุ่นรถ สีรถ และหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขเฟรม ราคารับซื้อ
  • ใบเสร็จรับเงินควรลงนามโดยทั้งผู้โอนและผู้รับโอน
 6. ใบกำกับภาษี (ถ้ามี)
  • ใบกำกับภาษีควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถ เช่น หมายเลขทะเบียน รุ่นรถ สีรถ และหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขเฟรม ราคารับซื้อ
  • ใบกำกับภาษีควรลงนามโดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

รูปร่างโอนมอไซค์

 1. แบบฟอร์มคำขอโอนและโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ ลิ้งค์ดาวน์โหลด: https://www.dlt.go.th/
  • กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในแบบฟอร์มตรงกับเอกสารอื่น
  • ผู้โอนและผู้รับโอนลงนามในแบบฟอร์ม

หากเป็นการโอนเงินแบบลอยตัวรถจักรยานยนต์

เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถจักรยานยนต์

 1. หนังสือมอบอำนาจ (หากผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่ดำเนินการด้วยตนเอง)
  • หนังสือมอบอำนาจควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถ เช่น หมายเลขทะเบียน รุ่นรถ สีรถ และหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขเฟรม
  • หนังสือมอบอำนาจควรลงนามโดยตัวการและตัวแทนจริง

ขั้นตอนการโอนรถจักรยานยนต์

 1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
 2. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 3. ผู้โอนและผู้รับโอนลงนามในแบบฟอร์ม
 4. ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานขนส่งทางบก
 5. ชำระค่าโอน
 6. รอรับเล่มทะเบียนรถใหม่ (เล่มเขียว)

ค่าธรรมเนียมการโอนรถจักรยานยนต์

 • 2% ของราคาประเมินรถยนต์
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่นๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอโอน 5 บาท และค่าธรรมเนียมเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท

หมายเหตุ(โอนย้ายรถจักรยานยนต์)

 • โปรดตรวจสอบข้อมูลในสมุดทะเบียนรถให้ละเอียดก่อนรับรถ เช่น เลขทะเบียน ชื่อเจ้าของรถ รุ่นรถ สีรถ เลขเครื่องยนต์ เป็นต้นหมายเลขเฟรม
 • ตรวจสอบว่าสมุดทะเบียนรถอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุด
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนชื่อ สีรถ เครื่องยนต์ เป็นต้น ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลในทะเบียน
 • ผู้ซื้อควรตรวจสอบสภาพของรถก่อนซื้อ
 • ผู้ขายจะต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับรถยนต์แก่ผู้ซื้อ
 • ผู้ซื้อและผู้ขายควรลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อเป็นหลักฐาน
 • โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์อย่างถูกกฎหมาย
 • ก่อนติดต่อสำนักงานขนส่งทางบกกรุณายืนยันเวลาทำการก่อน

คำเตือนอยู่โอนย้ายรถจักรยานยนต์

 • ระวังมิจฉาชีพที่พยายามหลอกให้คุณขายรถของคุณ
 • กรุณาตรวจสอบเอกสารรถให้ครบถ้วนก่อนซื้อ
 • โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์อย่างถูกกฎหมาย

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์