ใบรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทหรือองค์กร การยืนยันรายได้ของพนักงาน เอกสารนี้มักใช้เพื่อประกอบการสมัครงาน การขอสินเชื่อ หรือธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ

เนื้อหาสำคัญของใบรับรองเงินเดือน

1. ชื่อ-นามสกุล ชื่อพนักงาน: ระบุชื่อเต็มตามบัตรประจำตัวพนักงาน

2. ชื่อบริษัท: ระบุชื่อเต็มของบริษัท

3. ตำแหน่งและแผนก: ระบุตำแหน่งและแผนกที่พนักงานอยู่

4. วันที่เริ่มงาน: ระบุวันที่พนักงานเริ่มทำงานให้กับบริษัท

5. เงินเดือน:

 • จำนวนเงินเดือนเต็มจำนวนก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กำหนด
 • คุณสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเดือนได้ เช่น เงินเดือนพื้นฐานโบนัสคอมมิชชัน
 • ระบุสกุลเงินที่จะใช้

6. วันที่ออกเอกสาร: ระบุวันที่ออกใบรับรองเงินเดือน

7. ลายเซ็น:

 • ลายเซ็นของผู้ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจออกใบรับรองเงินเดือน เช่น หัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ควรระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ลงนามด้วย

8. การปิดผนึก: ประทับตราบริษัทด้วย

ดาวน์โหลดใบรับรองเงินเดือน

ดาวน์โหลดใบรับรองเงินเดือน

ดาวน์โหลดใบรับรองเงินเดือน.pdf

ข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจปรากฏในใบรับรองเงินเดือน

 • ค่าตอบแทนอื่นๆ:
  • คณะกรรมการ
  • โบนัส
  • ค่าล่วงเวลา
  • เบี้ยเลี้ยง
  • ค่าประกัน
  • เบี้ยเลี้ยงงาน
 • ประโยชน์:
  • ประกันสุขภาพ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • วันหยุด
  • ขอลา
  • ลาป่วย
 • ประกันสังคม:
  • หมายเลขประกันสังคม
  • มีส่วนช่วย
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ:
  • หมายเลขบัญชี
  • มีส่วนช่วย

ขอหลักฐานเงินเดือน

พนักงานสามารถขอใบรับรองเงินเดือนได้จากองค์กรดังต่อไปนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของบริษัท

 • วิธีการขอ:
  • ติดต่อ HR โดยตรง
  • ยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ (ถ้ามี)
  • ลงนามในแบบฟอร์มใบสมัคร
  • เอกสารที่อาจต้องใช้:
   • บัตรประจำตัวประชาชน
   • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ระยะเวลา:
  • โดยปกติจะใช้เวลา 1-3 วันทำการ
  • ในกรณีฉุกเฉิน คุณอาจต้องแจ้งเหตุผลและขออนุญาตจากหัวหน้าของคุณ

ใช้หลักฐานแสดงเงินเดือน

 • สมัครงาน:
  • แสดงหลักฐานรายได้และประสบการณ์การทำงาน
  • ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของผู้สมัคร
 • สมัครสินเชื่อ:
  • แสดงหลักฐานความสามารถในการผ่อนชำระ
  • เพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติ
 • คุณสมบัติการเช่า:
  • แสดงหลักฐานรายได้
  • ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของผู้เช่า
 • สมัครบัตรเครดิต:
  • แสดงหลักฐานรายได้
  • เพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติ
 • สมัครขอรับทุนการศึกษา:
  • แสดงหลักฐานสถานะทางการเงิน
  • เพิ่มโอกาสในการได้รับเงินทุน
 • ยื่นขอวีซ่า:
  • แสดงหลักฐานสถานะทางการเงิน
  • เพิ่มโอกาสในการได้รับวีซ่า

บันทึกย่อ

 • อายุ: หลักฐานค่าจ้างต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน
 • ความแม่นยำ: ข้อมูลในใบรับรองเงินเดือนควรเป็นจริงและถูกต้อง
 • พื้นที่จัดเก็บ: พนักงานควรเก็บหลักฐานค่าจ้างไว้เป็นหลักฐาน