การกระทำซื้อและขายรถยนต์ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่จะต้องตกลงราคากัน มีขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง: การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ขั้นตอนนี้ต้องมีเอกสารสนับสนุนบางประการ

บทความนี้จะสรุปเอกสารที่จำเป็นโอนรถหากคุณพร้อมที่จะซื้อหรือขายมีทั้งแบบโอนโดยตรงและแบบลอยตัวรถหรือรถจักรยานยนต์

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการโอนรถ

1. เล่มทะเบียนรถ

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • สมุดทะเบียนรถจะต้องแนบใบรับแจ้งและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากชำรุด

2. บัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน
 • ในกรณีของนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ

3. สัญญาการขาย

 • สัญญาซื้อขายรถยนต์กำหนดรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น รุ่น สี ทะเบียน ราคา
 • ในการซื้อรถยนต์จากเต็นท์รถยนต์ ต้องใช้ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีแทนสัญญาซื้อขาย

4. หนังสือมอบอำนาจ (หากไม่มาโอน)

 • ผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่ได้มาด้วยตนเองเพื่อจัดการเรื่องนี้ หนังสือมอบอำนาจจะต้องใช้ร่วมกับสำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ

5. ไฟล์เพิ่มเติมอื่นๆ

 • จำเป็นต้องใช้สำเนามรณะบัตร คำสั่งศาล หรือพินัยกรรมเมื่อโอนรถยนต์ที่รับมรดก
 • ต้องมีหนังสือยินยอมจากบริษัทไฟแนนซ์ในการโอนรถแบบผ่อนชำระ
 • กรณีเปลี่ยนเครื่องยนต์ต้องมีใบรับรองการเปลี่ยนเครื่องยนต์

ขั้นตอนการโอนรถส่วนตัว

 1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
 2. ไปที่สำนักงานที่สะดวก
 3. ยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียม
 4. ตรวจเช็คสภาพรถ
 5. เซ็นชื่อเพื่อรับรองการโอน
 6. รับเล่มทะเบียนรถใหม่

ข้อมูลการติดต่อรับรถ

โอนรถ สามารถเตรียมเอกสารการโอนรถได้ที่กรมขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งเพื่อแลกรถได้จังหวัดสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนรถหรือสาขาที่ต้องแจ้งการใช้รถ

ค่าโอนมอไซค์เท่ากับจังหวัด

 • ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท และสามารถรับบัตรคิวได้
 • ค่าโอนรถจักรยานยนต์ประมาณ 280 บาท (ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ประเมินอีกครั้ง)

ค่าโอนรถจักรยานยนต์ระหว่างจังหวัด

 • ค่าธรรมเนียมการโอนรถจักรยานยนต์: 5 บาท
 • ค่าโอนมอไซค์ 100 บาท
 • ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ 200 บาท
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์* 100 บาท
 • รถจักรยานยนต์คันละ 100,000 บาท ต้องเสียอากรแสตมป์ 500 บาท

ค่าโอนรถ

 • อากรแสตมป์รับรถ ราคาประเมิน 0.5% (เช่น ราคาประเมิน 200,000 บาท ค่าอากรแสตมป์ 1,000 บาท)
 • ค่าโอนเอกสารโอนรถ 100 บาท
 • ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน: 200 บาท (หากต้องการเปลี่ยน)
 • หากทะเบียนชำรุด เสียค่าเปลี่ยน 100 บาท
 • ค่าตรวจสภาพรถ 50 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการขอ 5 บาท

บันทึกย่อโอนรถ

 • ข้อมูลและค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบสำนักงานขนส่งอีกครั้ง
 • แนะนำให้ตรวจสอบสภาพรถก่อนซื้อแต่ละครั้ง
 • หากจะซื้อรถมือสองควรตรวจสอบประวัติรถก่อนซื้อ