ดาวน์โหลดรูปแบบสัญญาเช่าที่ดินฉบับย่อ สำหรับผู้ที่ต้องการ ตัวอย่างสัญญาเช่าที่ดินอย่างง่าย มีตัวอย่างไฟล์ DOC และ PDF

สัญญาเช่าที่ดินที่เข้มงวดมีความสำคัญแค่ไหน?

สัญญาเช่าที่ดิน เป็นเอกสารสำคัญที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สร้างขึ้นระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า ให้สิทธิผู้เช่าหรือสิทธิการใช้ที่ดินตามที่กำหนดในสัญญา ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และหากผู้เช่าฝ่าฝืนสัญญาที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินได้ เรียกค่าเสียหายหรือฟ้องผู้เช่าได้อย่างถูกกฎหมาย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินฉบับย่อDOC(WORD)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินฉบับย่อ.PDF

เขียนแบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินที่กระชับ

รูปแบบสัญญาเช่าที่ดินฉบับย่อเพื่อความกระชับต้องระบุองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

  • กรอกแบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินแบบกระชับได้ที่ไหน
  • ปี เดือน และวันของสัญญา
  • ชื่อและข้อมูลของคู่สัญญา
  • รายละเอียดที่ดิน ระยะเวลาการเช่า
  • เช่า
  • ข้อตกลงกับผู้เช่า
  • ลายเซ็นของผู้ให้เช่า ผู้เช่า และพยาน

ข้อมูลทั่วไปก่อนดาวน์โหลดรูปแบบสัญญาเช่าที่ดินแบบย่อ

  • แบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินที่กระชับสามารถแก้ไขได้โดยใช้ Microsoft Word
  • ไฟล์ PDF ของสัญญาเช่าที่ดินแบบง่ายสามารถเปิดและอ่านได้ใน Chrome, Firefox, Edge และ Safari

หมายเหตุ: ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบสัญญาเช่าที่ดินฉบับย่อนี่เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเพื่อให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังมองหาคำสั่งซื้อจัดส่ง ขออภัยหากทีมงาน Babform.com ผิดพลาดประการใด ทีมงานของเราจะพยายามค้นหาเนื้อหา เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในเรื่องต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม