สัญญาเช่าซื้อ เป็นสัญญาที่เจ้าของทรัพย์สิน (ผู้ซื้อเช่า) โอนทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลอื่น (ผู้เช่า) ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อใช้หรือทำประโยชน์โดยสัญญาว่าจะขายทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าหรือยอมให้ทรัพย์สินที่เช่าเข้ามาเป็นผู้เช่า เมื่อผู้เช่าชำระเงินค่าเช่าเต็มจำนวนตามจำนวนที่ตกลงกันไว้

ลักษณะสำคัญของสัญญาผ่อนชำระ

 • การชำระค่าสินค้าแบ่งเป็นงวด
 • ผู้เช่ายังไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เจ้าของเท่านั้นที่ใช้มันก่อน
 • เมื่อชำระค่าเช่าครบถ้วนแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะยังคงอยู่กับผู้เช่า
 • ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และสามารถยึดทรัพย์สินได้หากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าเมื่อครบกำหนด

ตัวอย่างสัญญาเช่า

 • สัญญาเช่ารถยนต์
 • สัญญาเช่าเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • สัญญาเช่าอุปกรณ์สำนักงาน
 • สัญญาเช่าซื้อที่ดิน

ข้อดีของสัญญาซื้อผ่อนชำระ

 • ผู้เช่าสามารถเข้าถึงทรัพย์สินได้ก่อนไม่ต้องรอรับเงินก้อนโต
 • ผู้เช่าสามารถวางแผนการเงินได้อย่างง่ายดาย เพราะการผ่อนชำระเป็นงวดๆ

ข้อเสียของสัญญาเช่าซื้อ

 • ผู้เช่าอาจต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราสูง
 • ผู้เช่าอาจสูญเสียทรัพย์สินเมื่อไม่สามารถชำระค่าเช่าได้ตรงเวลา

ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจลงนามสัญญาเช่า

 • วัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพย์สิน
 • สามารถผ่อนชำระได้
 • ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • เงื่อนไขสัญญา
 • สิทธิและหน้าที่ของภาคีผู้ทำสัญญา

บันทึกย่อ

 • ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
 • ผู้เช่าควรศึกษาข้อมูลนี้ให้รอบคอบก่อนทำสัญญาเช่าซื้อ
 • ผู้เช่าควรอ่านสัญญาและทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนลงนาม

คำศัพท์พิเศษ

 • ผู้เช่า บุคคลที่เสนอทรัพย์สินแบบผ่อนชำระ
 • ผู้เช่า หมายถึง บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินโดยการเช่าซื้อ
 • ค่างวดเงินผ่อน หมายถึง เงินที่ผู้จ้างงานต้องจ่ายให้แก่ผู้จ้างงาน
 • ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่า
 • อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมที่ผู้เช่าต้องจ่ายจากกองทุนที่ยืมมาจ่ายค่าเช่า
 • ค่าใช้จ่าย หมายถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้เช่าต้องจ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมสัญญาและค่าธรรมเนียมการจำนอง

บทความนี้ให้ข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น ผู้เช่าควรศึกษาข้อมูลนี้ให้รอบคอบก่อนทำสัญญาเช่าซื้อ